كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش 7: يك گروه چگونه مي تواند نظر خود را عوض كند؟

شنبه 19 آوريل 2014

الف - تصحيح اشتباه‌ها

- يك نشست هرگز نبايد خاتمه يابد اگر كساني كه در يك رأي گيري شكست خوردند بتوانند مكرراً سعي كنند آن تصميم را از طريق واداشتن گروه به رأي‌گيري دوباره و دوباره در باره همان موضوع عوض كنند. به همين دليل، اين يك رويه‌ي پارلماني است كه وقتي يك پيشنهاد در يك نشست مطرح و تعيين تكليف شد، پيشنهاد ديگر نمي‌تواند همان موضوع را در همان نشست به شيوه‌ي معمولي مطرح كند [1].

اصل مهم ديگر اين است كه، به خاطر پيشگيري از بي ثباتيِ- به عنوان مثال - ناشي
از عواملي مانند تغييرات كم اهميت در حضور، الزامات تغيير يك اقدام قبلي معمولاً
سخت تر از الزامات لازم براي اقدام در مرحله ي اول است.

اما هر از گاهي، چه بعد از تأمل بيشتر و چه بعد از آگاهي از واقعيت هاي جديد،
به اين نتيجه مي رسيم كاري كرده ايم كه نبايد مي كرديم يا به شكل ديگري بايد انجام
مي داديم، يا در انتخاب نكردن انجام كاري كه بايد انجام مي داديم اشتباه كرده ايم.
براي برخورد با چنين مواردي در نشست ها روش هاي ويژه اي وجود دارد.

ب - پيشنهاد تجديد نظر

اگر در جريان يك نشست يك پيشنهاد تصويب شود يا رأي نياورد، و دس تكم
يك عضو كه درميان برندگان به آن پيشنهاد رأي داده باشد، بخواهد پيشنهاد بررسي
 [2]
مجدد بدهد، چنين عضوي مي تواند پيشنهاد تجديدنظر 2 را مطرح كند.
اين پيشنهاد فقط مي تواند از سوي عضوي كه در ميان برندگان به آن پيشنهاد
رأي داده مطرح شود. يعني اگر آن پيشنهاد تصويب شد، پيشنهاد تجديرنظر مي تواند
فقط از طرف عضوي مطرح شود كه به نفع آن پيشنهاد رأي داده است، يا اگر پيشنهاد
شكست خورد و رأي نياورد، فقط عضوي مي تواند پيشنهاد تجدي دنظر بدهد كه عليه
آن رأي داده باشد. دليل اين روش كار اين است كه، اگر چنين شخصي در نشست
نباشد، شانس اينكه نتيجه ي رأي گيري در دور دوم تغيير كند ، عملاً وجود ندارد. در
هر حال، پيشنهاد تجديدنظر مي تواند از سوي هر عضوي، صر فنظر از اينكه رأي
داده يا نه، مورد حمايت قرار بگيرد.

نكته ي مهم ديگري كه بايد در مورد تجديدنظر بدانيد اين است كه، فقط در يك
دوره ي زماني محدود مي توان اين پيشنهاد را مطرح كرد. در وضعيت عادي، پيشنهاد
تجديدنظر فقط در همان روزي مي تواند مطرح شود كه رأ ي گيري مورد تجديد
نظر انجام شده است. تنها استثنا بر اين قاعده اجلاس است)مانند يك كنوانسيون
طولاني( كه در آن نشست هايي در بيش از يك روز برگزار مي شود. در اين صورت ،
پيشنهاد تجديد نظر مي تواند در همان روزي كه رأ ي گيري اصلي صورت گرفته
مطرح شود يا در روز بعدي در اجلاسي كه در آن يك نشست كاري برگزار مي شود.

به طور كلي، چيزي كه بايد به خاطر داشته باشيد اين است كه اگر پس از اتمام يك
نشست عقيده تان عوض شد ، در وضعيت عادي مي توانيد پيشنهاد تجديدنظر را
فراموش كنيد. براي طرح پيشنهاد تجديدنظر ديگر خيلي دير شده است.

فرض كنيد كه، در يك نشست، پيشنهاد ميشود كه 500 دلار به يك مؤسسه ي
خيريه كمك شود. شما فكر مي كرديد كه اين مبلغ براي اين منظور كافي نيست
و به همين دليل عليه اين پيشنهاد رأي داده ايد. اعضا ی ديگر هم همين طور فكر
مي كردند، چرا كه پيشنهاد رأي نياورده است. بعداً در جريان نشست ، شايد به خاطر
اطلاعات اضافي كه كسب كرده ايد، عقيده ي خود را عوض كرده و فكر مي كنيد كه
واقعاً كمك بايد اهدا شود، و فكر مي كنيد اعضای ديگر هم مانند شما عقيده شان
عوض شده است.

در اين صورت، پيشنهاد تجديدنظر نسبت به رأي گيري اي كه سبب شكست
پيشنهاد اهدای كمك شده است را مطرح مي كنيد. هنگامي كه پيشنهاد تجديدنظر
مي دهيد ، به خاطر داشته باشيد به رئيس جلسه بگوئيد كه شما عليه پيشنهاد مربوط
به اهدای كمك رأي داده ايد، بنا بر اين، روشن است كه شما مي توانيد پيشنهاد تجديد
 [3]
نظر بدهيد. شما بايد چيزي شبيه به عبارات زير را بگوييد:

«آقاي رئيس، نسبت به پيشنهاد مرتبط با كمك به فلان مؤسسه ي خيريه،
پيشنهاد تجديدنظر مي كنم. من عليه آن پيشنهاد رأي داده بودم.

اگر پيشنهاد تجديدنظر شما مورد حمايت قرار بگيرد، رئيس پيشنهاد شما را به رأي
مي گذارد 3 و مجمع سپس رأ ي گيري در مورد اينكه آيا پيشنهاد مربوط به اهدای كمك،
مورد تجديد نظر قرار بگيرد يا نه، را آغاز مي كند. پس از هر مذاكره اي، در مورد پيشنهاد
تجديدنظر رأ ي گيري م يشود. اگر با اكثريت آرا تصويب شد ، پيشنهاد اهدای كمك،
درست مانند موقعي كه به عنوان يك پينشهاد اوليه مطرح شده بود، دوباره در دستور
كار مجمع قرار مي گيرد. اگر پس از گفتگوهاي بيشتر، نظر تعداد كافي از اعضا تغيير
كرده باشد، اين بار پيشنهاد اهدای كمك رأي خواهد آورد.

پ - پيشنهاد ابطال يا اصلاح چيزي كه پيشتر تصويب شده

با اين همه، فرض كنيد كه پس از اتمام يك نشست)به نحوي كه براي پيشنهاد
تجديدنظر خيلي دير شده باشد( احساس كنيد كه وقتي مجمع پيشنهادي را تصويب
كرد، تصميم غلطي گرفت.

به عنوان نمونه، فرض كنيد كه مجمع با تصويب قطعنامه اي اختيار خريد املاك
خاصي را صادر كرده باشد، كه شما فكر مي كنيد اشتباه باشد. در نشست بعدي)البته،
فرض كنيد كه املاك هنوز خريداري نشده است(، شما مي توانيد پيشنهاد ابطال
مصوبه ي خريد را مطرح كنيد. مي توانيد چيزي شبيه اين عبارت بگوئيد:
«لغو مصوب هي مربوط به خريد ملك آقاي اسميت را پيشنهاد م يكنم كه در
نشست ماه ژوئن به تصويب رسيد.

اگر فقط نگران اين هستيد كه شايد پول زيادي صرف خريد آن ملك بشود ،
مي توانيد پيشنهاد اصلاح مصوبه بدهيد. به شكل زير:
 [4]

«پيشنهاد مي كنم به مصوب هي مربوط به مجوز خريد ملك آقاي اسميت اضافه
شود: «به شرط آنكه در هر حال هزينه ي آن از 200000 دلار بيشتر نشود

صرف نظر از اينكه شما به پيشنهاد اصلي رأي داد ه باشيد يا نه، مي توانيد اين
پيشنهادها را مطرح كنيد و هيچ محدوديت زماني نيز براي اين كار وجود ندارد.
هر دو اين پيشنهادها پيشنهادهاي اصلي هستند و از بيشتر جنبه ها با آ نها شبيه
ديگر پيشنهادهاي اصلي برخورد مي شود. با اين همه، يك تفاوت مهم بين آ نها و
ديگر پيشنهادهاي اصلي در آرای مورد نياز براي تصويب آن ها است.

اگر در مورد قصد طرح يكي از اين پيشنهادها اخطار قبلي داده نشود، به نحوي
كه اعضا پيش از هنگامي كه اين پيشنها دها مطرح خواهند شد، مطلع نشده باشند،
تصويب پيشنهاد مستلزم:
الف( دو سوم آرا
ب( رأي اكثريت آرا تمام اعضا ی صاحب رأي تشكيلات

هر كدام از اين ها كه در آن هنگام تعداد كم تري باشد، خواهد بود.
با اين همه، اگر اخطار قبلي داده شود، براي تصويب فقط به آرای اكثريت نياز
خواهد بود. اخطار قبلي در مورد يك پيشنهاد به اين ترتيب داده مي شود:

الف( با اعلام قصد طرح چنين پيشنهادي در نشست بلافاصله پيش از نشستي كه
اين پيشنهاد در آن مطرح مي شود، يا
ب( منشي اخطار مربوط به اين قصد را در دعو تنامه ي نشستي كه قرار است اين
پيشنهاد در آن مطرح شود، بگنجاند. اين دعو تنامه يك اطلاعيه ي مكتوب در
مورد زمان و مكان نشست است كه پيش از برگزاري نشست بين تمام اعضا
توزيع يا پست مي شود )فصل شانزدهم، مربوط به منشي را بنگريد(.

بنا بر اين، اگر بدانيد كه قرار است يكي از اين پيشنها دها را مطرح كنيد، تمام
سعي خود را خواهيد كرد تا نسبت به قصد خود اخطار قبلي بدهيد. در آن صورت
براي پيروزي فقط به اكثريت آرا نياز خواهيد داشت.

ب - تجديد پيشنهادها

به طرح مجدد پيشنهادي كه رأي نياورده باشد، تجديد 4 پيشنهاد گفته مي شود.
همانگونه كه از نام پيشنهادهاي ابطال يا اصلاح مصوبه پيداست، اين پيشنهادها
 [5]

به چيزهايي مربوط مي شوند كه قبلاً به تصويب رسيده باشند. با اين همه، در مورد
پيشنهادي كه رأي نياورده باشد چه مي توان كرد؟

به عنوان نمونه فرض كنيد كه پيشنهاد كمك 500 دلاري به يك مؤسسه ي خيريه
در يكي از نشست هاي ماهانه ي شما رأي نياورده باشد. شما نمي توانيد به سادگي
همان پيشنهاد را در همان نشست مطرح كنيد. اما پس از آنكه نشست خاتمه يافت)به
نحوي كه براي پيشنهاد تجديدنظر خيلي دير شده باشد( اگر شما احساس مي كنيد
كه مجمع تصميم اشتباهي اتخاذ كرده و پيشنهاد كمك مي بايست تصويب مي شد،
راه حل خيلي ساده است. كافي است كه همان پيشنهاد را در نشست ماهانه ي بعدي
دوباره مطرح كنيد. شما مي توانيد صرف نظر از اينكه خودتان به پيشنهاد اوليه چه
رأيي داده ايد، پيشنهاد را ارايه دهيد.

[1همين رويه، در جريان يك مجموعه از نشست‌هاي مرتبط با هم كه اجلاس ناميده مي‌شود - به عنوان مثال - يك كنوانسيون چند روزه - صدق مي‌كند. در يك كلوپ‌ عادي، معمولاً هر نشست يك اجلاس جداگانه هم هست. (بنگر به دستورنامه رابرت، 79 تا 87)

[21. اين در مورد يك مجموعه نشست هاي مرتبط به هم به نام «اجلاس ،)session( »
به عنوان مثال، يك كنوانسيون كه چند روز طول مي كشد، صدق مي كند.در يك
كلوب عادي، يك نشست معمولاً يك اجلاس جداگانه است. )كتاب اصلي. ص
79 تا 87 (

[32.Reconsider

[43. مگر آنكه در آن هنگام پيشنهاد ديگري در دست بررسي باشد )كتاب اصلي. ص.
306 ، 312 تا 313 .

[54. Renewal of motions


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 728 / 210677

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت (براي نوآموزان)   پيگيرى فعاليت سايت قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License