كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش 22: تعيين زمان نشست تعويقي

يكشنبه 1 ژوئن 2014

هدف پيشنهاد تعيين زمان نشست تعويقي تعيين زمان، و گاهي اوقات، مكان نشست بعدي براي ادامه‌ي كار اجلاس است، بدون توجه به اينكه چه زماني نشست جاري خاتمه خواهد يافت.

پيشنهاد تعيين زمان نشست تعويقي فقط هنگامي طبق‌ دستور است كه وقتي مطرح مي‌شود، نشست برنامه‌ريزي شده‌ ديگر در چارچوب همان اجلاس وجود نداشته باشد. اگر چنين نشستي باشد، نشست اضافي در چارچوب همان اجلاس مي‌تواند از طريق پيشنهاد تعليق قواعد يا پيشنهاد اصلاح مصوبه، يعني اصلاح برنامه يا اجنداي از پيش تصويب شده مطرح شود.

پيشنهادي براي تعيين زماني براي نشست تعويقي فقط هنگامي فوريتي است كه وقتي يك موضوع در دست بررسي است مطرح شود.

اگر پيشنهادي براي تعيين زماني براي نشست تعويقي در هر مجمعي هنگامي مطرح شود كه موضوعي در دست بررسي نباشد، آن پيشنهاد طبق دستور و قابل‌مذاكره است و مشمول تمام قواعد ناظر بر پيشنهاد اصلي خواهد بود. در صورت امكان، پيشنهاد تعيين زماني براي نشست تعويقي بايد زماني مطرح شود كه هيچ موضوعي در دست بررسي نباشد. اما موقعيت‌هايي پيش مي‌آيد كه در آن‌ها تعيين زمان براي يك نشست تعويقي اهميت مي‌يابد، چرا كه فرصت طرح پيشنهاد اصلي وجود ندارد. در اين صورت پيشنهاد فوريتي تعيين زمان زمان نشست تعويق مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

هشت خصوصيت زير فقط در مورد پيشنهاد فوريتي تعيين زمان نشست تعويقي صدق مي‌كنند.

خصوصيات توصيفي استاندارد پيشنهاد فوريتي تعيين زمان نشست تعويقي:

1. از تمام پيشنهادهاي ديگر جلو مي‌افتد و از هيچ چيز عقب نمي‌افتد، مگر آنكه وقتي در دست بررسي است: (الف) بعضي از پيشنهادهاي ضمني، مانند اخطار دستور، ممكن است مطرح ‌شوند و مي‌توانند تعيين تكليف شوند؛ و (ب) پيشنهاد تجديد‌نظر كه مي‌تواند مطرح شود اما مورد بررسي قرار نگيرد (نگا ك 37). پيشنهاد فوريتي تعيين زمان نشست تعويقي حتي مي‌تواند پس از آنكه مجمع به پيشنهاد ختم جلسه رأي داد مطرح شود، به شرط آنكه رئيس هنوز اختتام مجمع را اعلام نكرده باشد.

2. در مورد هيچ پيشنهادي كاربرد ندارد. پيشنهادهاي اصلاح مي‌توانند در مورد آن كاربرد داشته باشند. پيشنهاد كفايت مذاكره نيز مي‌تواند براي جلوگيري از طرح اصلاحيه‌ها روي آن مطرح شود، هرچند به ندرت مفيد فايده قرار مي‌گيرد.

3. وقتي كسي ديگري صحن داشته باشد خارج از دستور است.

4. بايد حمايت شود.

5. غيرقابل‌مذاكره است.

6. راجع به تاريخ، ساعت، يا مكان قابل‌اصلاح است؛ چنين اصلاحيه‌هايي غيرقابل‌مذاكره هستند.

7. به اكثريت آراء نياز دارد.

8. مي‌تواند تجديد‌نظر شود.

قواعد و توضيح‌هاي بيشتر

مقررات راجع به زمان و مكان. در يك انجمن سازمان‌يافته، نشست تعويقي برنامه‌ريزي شده از طريق تصويب اين پيشنهاد (اصلي يا فوريتي) بايد براي زماني پيش از نشست عادي بعدي تنظيم شود. وقتي مجمع مكاني را براي نشست‌هاي خود تعيين نكرده باشد، پيشنهاد بايد شامل مكان و زمان نشست تعويقي باشد.

اگر مجمعي كه به طور مرتب نشست‌هاي كاري زمانبندي شده‌اش برگزار مي‌‌شود تا «فراخوان رئيس» به تعويق بيافتد، نشست تعويقي كه طبق قرار فراخوان مي‌شود، تداوم همان اجلاس است، اما، اگر چنين نشستي پيش از اجلاس عادي بعدي برگزار نشود، اختتاميه اجلاس قبلي با عطف به گذشته به عنوان تاريخ آخرين نشست مختومه نهايي مي‌شود و اختيار رئيس براي فراخوان نشست تعويقي منقضي خواهد شد.

تأثير اين پيشنهاد. اين پيشنهاد چه به صورت فوريتي و چه به صورت اصلي مطرح شود، تأثير آن برگزاري يك نشست تعويقي است- يعني، نشست ديگري كه به صورت قانوني تداوم نشستي خواهد بود كه در آن اين پيشنهاد به تصويب رسيده است، و همراه با آن يك اجلاس را تشكيل مي‌دهند. بر خلاف نشست‌هاي ويژه نشست تعويقي نياز به اخطار قبلي ندارد، اگر چه در صورت امكان دادن اخطار مطلوب است. نشست مختومه نبايد با نشست‌ ويژه اشتباه شود، كه در انجمن‌هاي عادي، طبق آئين‌نامه، به عنوان اجلاس جداگانه فراخوان مي‌شود.

به خاطر ماهيت موقعيت‌هايي كه منجر به طرح پيشنهاد فوريتي تعيين زمان نشست تعويقي مي‌شوند، متعاقب تصويب اين پيشنهاد، و همانطور كه در نمونه‌ي زير توضيح داده شده، با توجه به مقصود، اغلب پيشنهاد تعويق مشخص يا پيشنهاد فوريتي ختم جلسه مطرح مي‌شود. در نشست تعويقي، به جز براي قرائت صورتجلسه، كار از همانجايي آغاز مي‌شود كه نشست قبلي خاتمه يافت يا پيشنهاد‌ها به تعويق افتادند.

بايد خاطر نشان شود كه تصويب اين پيشنهاد نشست جاري را خاتمه نمي‌دهد يا زماني را براي ختم آن تعيين نمي‌كند، به اين ترتيب، تأثيري مستقيم بر اينكه نشست جاري چه زماني خاتمه مي‌يابد خواهد گذاشت، و با پيشنهادي مبني بر تعيين زماني كه در آن زمان نشست خاتمه يابد (كه هميشه يك پيشنهاد اصلي است)، خيلي فرق دارد.

شكل و نمونه

شكل‌هايي كه در آن‌ها اين پيشنهاد مي‌تواند مطرح شود عبارتند از: «پيشنهاد مي‌كنم وقتي اين نشست خاتمه يافت، به ساعت 2 بعد از ظهر فردا به تعويق بيافتد»؛ «پيشنهاد مي‌كنم وقتي اين نشست خاتمه مي‌يابد، نشست تعويقي در ساعت 8 بعد از ظهر روز چهارشنبه، 2 آوريل در هتل ريگز برگزار شود». يا «پيشنهاد مي‌كنم كه در صورت اختتام، نشست تعويقي براساس فراخوان رئيس برگزار شود».

هنگام اعلام نتايج آراء مثبت، رئيس، به عنوان نمونه، مي‌گويد: «موافقان رأي آوردند. وقتي كه نشست امشب خاتمه يابد، تا ساعت 2 بعد از ظهر فردا به تعويق خواهد افتاد».

به عنوان نخستين نمونه، فرض كنيد كه تعدادي از اعضاء مايلند يك نشست تعويقي براي برخورد با يك موضوع در دست بررسي تدارك ديده شود، تا باقي‌مانده‌ي دستور كار بتواند اكنون تكميل شود.

عضو الف: (كسب صحن): خانم رئيس؛ فكر مي‌كنم قطعنامه‌ي در دست بررسي به بحثي بيش از زماني كه امشب داريم نياز خواهد داشت. پيشنهاد مي‌كنم وقتي نشست خاتمه مي‌يابد، به ساعت 15/8 بعد از ظهر سه‌شنبه آينده در همين جا تعويق شود (حمايت).

رئيس اين پيشنهاد را قرائت مي‌كند. اصلاح راجع به زمان و مكان ممكن است، اما مذاكره در مورد آن در دستور نيست. رئيس سپس پيشنهاد تعيين زمان نشست تعويقي را به رأي مي‌گذارد. پس از اعلام نتايج- چه رأي بيارود و چه نياورد- مي‌گويد موضوع در دست بررسي اين قطعنامه بود و عنوان آن را خاطر نشان مي‌كند. اگر پيشنهاد تعيين زمان نشست تعويقي رأي آورده باشد، عضو الف بار ديگر برمي‌خيزد:

عضو الف (كسب صحن): «پيشنهاد مي‌كنم قطعنامه در دست بررسي تا نشست تعويقي به سه‌شنبه آينده به تعويق بيافتد» (حمايت).

پيشنهاد تعويق به روش معمول مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اگر تصويب شود رئيس ادامه مي‌دهد:

رئيس: «موافقان رأي آوردند و قطعنامه‌ي در دست بررسي تا نشست تعويقي به تعويق مي‌افتد. موضوع بعدي اين است كه . . .».

به عنوان نمونه دوم، فرض كنيد كه پيشنهاد تعيين زمان نشست تعويقي قرار است با نظر به اختتام بلافاصه و تعويق به يك زمان مشخص مطرح شود، وقتي اين هدف با يك پيشنهاد اصلي دست يافتني نباشد:

در نشست سالانه يك انجمن، زمان دارد دير مي‌شود. اصلاحيه‌ مناقشه‌انگيز يك آئين‌نامه‌ در دست بررسي است و يك اقليت قوي مايل است مذاكره ادامه يابد:

عضو ايكس (كسب صحن): پيشنهاد مي‌كنم وقتي اين نشست خاتمه مي‌يابد، تا فردا شب در همين زمان به تعويق بيافتد» (حمايت).

با اين پيشنهاد مانند نمونه‌ي اول رفتار مي‌شود. اگر به تصويب برسد، عضو ايكس، پس از آنكه اصلاحيه‌ آئين‌نامه‌ي در دست بررسي قرائت شد، دوباره بلند مي‌شود و خطاب به رئيس:

عضو ايكس (كسب صحن): پيشنهاد مي‌كنم كه باشگاه اكنون به تعويق بيافتد (حمايت).

رئيس پيشنهاد تعويق را قرائت مي‌كند و بلافاصله آن را به رأي مي‌گذارد. اگر تصويب شود، رئيس نتيجه را به شكل زير اعلام مي‌كند:

رئيس: موافقان رأي آوردند و باشگاه تا ساعت 8 فردا شب به تعويق مي‌افتد».


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 174 / 198964

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل هفتم: پيشنهادهاي فوريتي   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License