كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش 27. تفكيك موضوع

چهار شنبه 11 ژوئن 2014

وقتي پيشنهاد مرتبط با يك موضوع واحد از چند قسمت تشكيل شده باشد، به نحوي كه هر قسمت با حذف ساير قسمت‌ها بتواند به عنوان يك موضوع كامل مطرح شود، اين قسمت‌ها را مي‌توان - با تصويب پيشنهاد تفكيك موضوع جداگانه بررسي و به رأي گذاشت، انگار كه موضوع‌هاي متمايزي هستند.
بعضي پيشنهادها هستند كه به درخواست يك عضو منفرد نيز بايد تفكيك شوند، كه در آن موارد پيشنهاد رسمي تقسيم موضوع به كار نمي‌رود (نگا ك: ص. 265). هشت خصوصيت توصيفي استاندارد زير فقط در مورد پيشنهاد ضمني تفكيك موضوع صدق مي‌كند.

خصوصيات توصيفي استاندارد

پيشنهاد ضمني تفكيك موضوع:

1. از پيشنهاد اصلي و پيشنهاد فرعي تعويق نامشخص جلو مي‌افتد. اگر در مورد يك اصلاحيه به كار رود، از آن اصلاحيه نيز جلو مي‌افتد؛ اما پيشنهاد تقسيم كردن پيشنهاد اصلي هنگامي كه يك اصلاحيه بر پيشنهاد اصلي در دست بررسي باشد قابل طرح نيست. از تمام پيشنهادهاي فرعي به جز تعويق نامشخص، اصلاح، و كميت مذاكره؛ از تمام پيشنهادهاي فوريتي؛ و از تمام پيشنهادهاي ضمني به كار بردني عقب مي‌افتد. هرچند بهتر است يك موضوع در ابتداء مطرح شدن تقسيم شود، با اين حال، پيشنهاد تفكيك موضوع در هر زماني كه يك پيشنهاد اصلي، اصلاحيه‌اي كه قصدش تفكيك كردن باشد، يا پيشنهاد تعويق نامشخص بلافاصله در دست بررسي باشند - حتي پس از آنكه دستور كفايت مذاكره داده شده باشد- مي‌تواند مطرح شود.

2. مي‌تواند در مورد پيشنهادهاي اصلي و اصلاحيه‌هاي آن‌ها نيز كاربرد داشته باشد به شرطي كه مستعد تفكيك باشند (زير را بنگريد). هيچ پيشنهاد فرعي نمي‌تواند به تنهايي در مورد آن به كار رود به جز پيشنهاد اصلاح و (به نيت متوقف كردن اصلاح آن) كفايت مذاكره؛ اما هنگامي كه اين پيشنهاد در دست بررسي باشد، پيشنهاد اصلي مي‌تواند ارجاع،‌ تعويق يا روي‌ميزگذاري شود، و پيشنهاد تفكيك موضوع نيز همان روندي را طي خواهد كرد كه پيشنهاد اصلي طي مي‌كند.

3. وقتي كس ديگري صحن داشته باشد خارج از دستور است.

4. بايد حمايت شود.

5. غيرقابل مذاكره است.

6. قابل اصلاح است.

7. به اكثريت آراء نياز دارد.

8.. نمي‌تواند مورد تجديد‌نظر قرار بگيرد.

قواعد و توضيح بيشتر

تعيين شيوه‌ي تفكيك موضوع. پيشنهاد تفكيك بايد به روشني شيوه‌ي تفكيك موضوع را بيان كند. وقتي پيشنهاد تفكيك در دست بررسي است، عضو ديگر مي‌تواند با طرح پيشنهاد اصلاح روش تفكيك ديگري را مطرح كند. وقتي چند طرح مختلف ارايه شد، با آن‌ها مي‌توان به شيوه‌ي «جاي خالي» برخورد كرد؛ يعني، مي‌توان آن‌ها را به ترتيبي كه مطرح شده‌اند به رأي گذاشت، مگر آنكه پيشنهادها‌ تعداد متفاوتي از موضوع‌ها را ارايه داده باشند، كه در آن صورت پيشنهاد بزرگترين تعداد اول به رأي گذاشته مي‌شود (ص. 155 تا 160). با اين همه، معمولاً در تفكيك موضوع رسميت كم‌تري به كار مي‌رود و با توافق عمومي ترتيب كار داده مي‌شود.

پيشنهادهايي كه نمي‌توانند تفكيك شوند. يك پيشنهاد نمي‌تواند تفكيك شود مگر آنكه هر قسمت آن يك موضوع كامل در اختيار مجمع بگذارد به نحوي كه اگر هيچ يك از قسمت‌هاي ديگر هم تصويب نشود، مجمع بتواند در مورد همان قسمت اقدام كند، و تأثير تصويب تمام قسمت‌ها دقيقاً - نه كم‌تر و نه بيشتر - همانند تصويب پيشنهاد اصلي مركب باشد. به اين ترتيب، اگر پيشنهاد تشكيل كميته و دادن دستورات به آن مطرح شود، اين پيشنهاد تفكيك‌ناپذير است، زيرا قسمت تشكيل كميته‌‌اش كه احتمال دارد رد شود، قسمت دادن دستورات هم بي‌معنا خواهد شد.

پيشنهاد نوع ديگري كه نمي‌تواند تقسيم شود پيشنهادي است كه قسمت‌هاي آن به سادگي جدا نشود. تفكيك نمي‌تواند مستلزم بازنويسي قطعنامه فراتر از جداسازي مكانيكي آن به قسمت‌هاي مورد نياز باشد. در صورت امكان، تفكيك بايد با شماره گذاري مواد يا بند‌ها، و قرار دادن عبارات رسمي «كه»، «تصويب شد، كه. . . » در جلوي آن‌ها، حذف حرف ربط‌ها در جايي كه بايد حذف شوند، و جايگزيني ضميرها با اسم‌هايي كه باقي مي‌مانند، صورت پذيرد. با اين وجود، و با توجه به روش جمله‌بندي پيشنهاد اصلي يا قطعنامه‌ مركب، گاهي لازم مي‌شود كلمه‌اي كه در يك قسمت در پيشنهاد اصلي فقط يك بار ظاهر شده و براي چند عنصر تفكيك پيشنهادي به كار رفته، در بيش از يك قسمت تكرار شود. نيز در همين ارتباط لازم است در نحو و ساخت عبارت تصحيح‌هايي صورت بگيرد تا هر قسمت به يك جمله‌ي كامل و عاري از كلمات نامناسب بدل شود. اين اصلاحيه‌ها پذيرفتني است به اين شرط كه مراقبت شود تا هم‌ارزشي منطقي مطلب به دقت حفظ شود و زبان جديدي در كار نيايد.

به عنوان نمونه، فرض كنيد كه قطعنامه‌ي زير در دست بررسي است: «تصويب شد، كه انجمن به عضو خود ارنست دان به خاطر داستانش كرست‌وود تبريك بگويد، و سه نسخه از آن را براي كتابخانه‌ي انجمن خريداري كند». نيز فرض كنيد كه عضوي مي‌خواهد اين مطلب تفكيك شود به نحوي كه خريد كتاب‌ها جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد. قسمت اول تفكيك شده طبعاً چنين خواهد بود: «تصويب شد، كه انجمن به عضو خود ارنست دان به خاطر داستانش كرست‌وود تبريك بگويد». قسمت دوم، با عبارات اصلاح شده در حد حذف كلمات نامناسب، چنين خواهد شد: «تصويب شد، كه سه نسخه از داستان كرست‌وود نوشته‌ي عضو انجمن ارنست دان براي كتابخانه‌ي انجمن خريداري شود». جمله‌بندي عبارت دوم متضمن هر دو نوع تصحيح است كه در سه جمله‌ي آخر پارگراف قبلي مطرح شد.

همانطور كه در اين زيربخش خاطر نشان شد، اگر جداسازي عناصر يك اقدام در يك قطعنامه‌ي پيشنهادي مستلزم بازنويسي بيش از آن حدي باشد كه در بالا توصيف شد، آن قطعنامه نمي‌تواند تفكيك شود.

خط‌زدن قسمتي از يك پيشنهاد يا يك مجموعه پيشنهاد تفكيك‌ناپذير. وقتي يك موضوع تفكيك‌ناپذير باشد و عضو با قسمتي از آن مخالفت كند، مي‌تواند با پيشنهاد خط زدن (12) قسمتي كه با آن مخالف است به نتيجه‌ي دلخواه برسد. به همين شكل، وقتي يك مجموعه قطعنامه به عنوان جايگزين براي مجموعه‌ ديگر پيشنهاد شود، مجموعه جايگزين تفكيك نا‌پذير است اگر چند قطعنامه كاملاً موازي نباشند، اما مي‌توان پيش از رأي‌گيري در مورد جايگزيني قطعنامه‌ها، پيشنهادي مطرح كرد كه هر يك از اجزاء تشكيل‌دهنده‌ي مجموعه‌ي قطعنامه‌‌ها حذف شود.

قطعنامه‌هايي كه طبق درخواست بايد تفكيك شوند. گاهي اوقات يك مجموعه‌ مستقل از قطعنامه‌ها يا پيشنهادها‌ي مربوط به موضوع‌هاي مختلف با يك پيشنهاد مطرح مي‌شوند. در چنين موردي، به درخواست يك عضو منفرد، يك يا چند قطعنامه بايد جداگانه بررسي و به رأي گذاشته شود، و از پيشنهاد تفكيك موضوع استفاده نمي‌شود. اين پيشنهاد حتي هنگامي كه كس ديگري نوبت دارد مي‌تواند، به اين شكل مطرح شود: «آقاي رئيس، درخواست مي‌كنم در مورد قطعنامه‌ي شماره 3 جداگانه رأي‌گيري شود». اين پيشنهاد بايد قبل از آنكه مجموعه‌ي قطعنامه‌ها عملاً به رأي گذاشته شده باشد مطرح شود.

به همين شكل، وقتي كميته‌اي تعدادي اصلاحيه را در مورد قطعنامه‌اي كه به آن ارجاع شده گزارش مي‌دهد، تمام اصلاحيه‌ها مي‌توانند يك جا به رأي گذاشته شوند، اما اگر عضوي درخواست رأي‌گيري جداگانه نسبت به يك يا چند اصلاحيه را مطرح كند، آن اصلاحيه‌ها بايد جداگانه بررسي شوند. وقتي مجموعه‌ي اصلاحيه‌ها به رأي گذاشته شد،‌ اصلاحيه‌هايي كه براي آن‌ها درخواست رأي جداگانه شده، تعيين تكليف مي‌شوند.

شكل و نمونه
با ارجاع به نمونه‌اي كه در مورد داستان كرست‌وودِ ارنست دان در صفحه‌ي 264 مطرح شد، يك پيشنهاد تفكيك موضوع مي‌تواند هم با بيان كامل قسمت‌هاي مورد نظر طرح شود و هم با استفاده از توصيف كوتاه نحوه‌ي تفكيك موضوع، به شرطي كه موضوع كاملاً روشن باشد.
در مورد اول پيشنهاد مي‌تواند به شكل زير مطرح شود:

عضو الف (كسب صحن): خانم رئيس، پيشنهاد مي‌كنم قطعنامه به دو قسمت به اين شكل تقسيم شود: [تكرار هر دو قسمت، همانطور كه در مثال صفحه‌ي 264 آمده است] (حمايت).

پيشنهاد راجع به اينكه آيا قطعنامه تفكيك شود يا نه،‌ ابتداء به رأي گذاشته مي‌شود. در اين مورد رئيس بايد بدون شك از توافق عمومي استفاده كند.

اين پيشنهاد در شكل كوتاه‌تر مي‌تواند اينگونه مطرح شود:

عضو الف (كسب صحن): خانم رئيس،‌ پيشنهاد مي‌كنم قطعنامه تفكيك شود به نحوي كه موضوع خريد كتاب جداگانه بررسي شود.

بعد از اين، رويه شبيه مورد اول است. اگر پيشنهاد تفكيك رأي آورد، رئيس بايد هنگام بررسي، هر يك از قطعنامه‌هاي جدا شده را به طور كامل قرائت كند.


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 149 / 202260

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License