كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش 30. پيشنهادهاي مربوط به روش‌هاي رأي‌گيري

چهار شنبه 11 ژوئن 2014

هدف اين پيشنهادها كسب رأي در مورد بعضي از اشكال رأي‌گيري به جز رأي‌گيري شفاهي يا تشكيك آراء (قيام و قعود)، يا خاتمه و افتتاح مجدد اخذ رأي است. اين پيشنهادها پيشنهادهاي راجع به رأي‌گيري با ورقه، رأي‌گيري از روي فهرست، و رأي‌گيري قيامي براي شمارش (از سوي صندوقداران) را در بر مي‌گيرند. همچنين، روش‌هاي رأي‌گيري غيرمعمول مانند استفاده از برگه‌هاي سياه و سفيد يا امضاء برگه را شامل مي‌شوند (بنگريد به ص.405 تا 406).

خصوصيات توصيفي استاندارد

پيشنهادهاي ضمني مربوطه به روش‌هاي اخذ و شمارش آرا:

1. از پيشنهادي كه در دست رأي‌گيري است يا قرار است به رأي گذاشته شود جلو مي‌افتند. وقتي در مورد رأيي كه تازه اخذ شده به كار روند، مي‌توانند تا زماني كه پيشنهاد بعدي قرائت شود، و نه پس از قرائت آن، مطرح شوند. در حاليكه دستور كفايت مذاكره در مورد آرايي كه اين پيشنهاد‌ها در مورد آن‌ها به كار مي‌روند، نافذ باشد، مي‌توانند مطرح شوند. آن‌ها از پيشنهاد‌هاي فوريتي و از پيشنهاد روي ‌ميز گذاري‌ مطرح شده در زماني كه هنوز موضوعي كه به خاطرش مطرح شده‌اند در دست بررسي باشد، عقب مي‌افتند. خارج از دستور است پيشنهاد شود كه همان موضوع اخذ‌ رأي شده دوباره به شكل‌هاي ديگري اخذ رأي شود.

2. مي‌توانند در مورد هر پيشنهادي كه مجمع مي‌خواهد در باره‌ي آن رأي گيري كند به كار روند. هيچ پيشنهاد فرعي‌اي نمي‌تواند در مورد آن‌ها به كار رود به جز پيشنهاد اصلاح.

3. وقتي كس ديگري صحن داشته باشد خارج از دستور هستند.

4. بايد حمايت شوند.

5. قابل‌مذاكره نيستند.

6. قبل اصلاح هستند

7. به اكثريت آراء نياز دارند، جز پيشنهاد خاتمه اخذ رأي كه به دو سوم آراء نياز خواهد داشت.

8. قابل تجديد نظر هستند، به جز پيشنهاد خاتمه اخذ رأي يا رأي مثبت به افتتاح مجدد اخذ رأي. (در موارد اخير، همان نتيجه با تجديد پيشنهاد يا پيشنهاد مخالف مي‌تواند حاصل شود).

قواعد و توضيح بيشتر

روش‌هاي رأي‌گيري. در عمل، مي‌توان به صورت غيررسمي در مورد روش اخذ رأي به توافق رسيد. اما هنگامي كه روش‌هاي متفاوت پيشنهاد شوند، در مورد آن‌ها نه به عنوان اصلاحيه‌ بلكه به عنوان پركردن جاي خالي برخورد مي‌شود، و در مرحله‌ي اول در مورد روشي رأگيري مي‌شود كه بيشتر مواقع مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (در مورد روش‌هاي اخذ رأي بنگريد به ص.42 تا 51؛ 45).

عضوي كه اعتقاد دارد رأي‌گيري مخفي ترجمان حقيقي‌تري از اراده‌ مجمع در مورد موضوع در دست بررسي را بيان مي‌كند مي‌تواند پيشنهاد دهد كه با برگه رأي‌گيري شود (در ارتباط با دستور مبني بر شمارده شدن آراء بنگريد به ص.50، تا 69، ص.396؛ نيز بنگريد به رأي‌گيري از روي فهرست، ص. 405)

خاتمه يا افتتاح مجدد اخذ رأي. معمولاً بهتر است كه خاتمه اخذ رأي به رئيس محول شود. وقتي رأي با برگه گرفته مي‌شود، به محض آنكه رئيس فكر كند تمام كساني كه مي‌خواستند رأي بدهند داده‌اند، مي‌پرسد آيا همه رأي دادند. اگر پاسخي نباشد، اعلام مي‌كند كه اخذ رأي خاتمه يافت، و صندوقداران به شمارش آراء مي‌پردازند.

اگر هنگامي كه رأ‌ي‌گيري به طور طبيعي تمام شده باشد پيشنهادي مبني بر خاتمه اخذ رأي مطرح شود، رئيس مي‌تواند با اين پيشنهاد به عنوان تقاضاي موافقت عمومي برخورد كند و خاطر نشان سازد كه اخذ رأي خاتمه يافت. در هر حال، يك پيشنهاد رسمي براي خاتمه اخذ رأي نبايد به رسميت شناخته شود مگر آنكه احتمالاً همه رأي داده باشند. مانند پيشنهاد‌هاي مربوط به ختم مذاكره يا اصلاحيه، پيشنهاد خاتمه اخذ رأي به دو سوم آراء نياز دارد.

اگر اعضاء پس از آن داخل شوند و تمايل با افتتاح مجدد اخذ رأي وجود داشته باشد، مي‌توان با اكثريت آراء اخذ رأي را افتتاح مجدد كرد.

ساعتي كه اخذ رأي بايد مختوم يا افتتاح مجدد شود بايد در پيشنهاد مشخص شده باشد يا با اصلاحيه افزوده شود.


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 181 / 202259

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License