كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)
پذيرش > دستورنامه رابرت (براي نوآموزان) > قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد > قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد

قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد

در قسمت دوم كتاب دردستورنامه رابرت براي نوآموزان، 6 بخش به ترتيب زير آمده است. با كليك كردن عنوان هر مقاله متن مقاله در ستون وسط در دسترس خواهد بود.
- بخش 2: در يك نشست چه مي‌گذرد؟
- بخش 3: در يك نشست تصميم‌ها چگونه اخذ مي‌شوند: بررسي پيشنهادها
- بخش 4: مذاكره
- بخش 5: اصلاح‌ها
- بخش 6: تعويق و ارجاع به كميته
- بخش7: يك گروه چگونه مي‌تواند نظر خود را عوض كند؟‌

مقاله‌هاى اين بخش


بخش 7: يك گروه چگونه مي تواند نظر خود را عوض كند؟ (قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد )

شنبه 19 آوريل 2014
الف - تصحيح اشتباه‌ها يك نشست هرگز نبايد خاتمه يابد اگر كساني كه در يك رأي گيري شكست خوردند بتوانند مكرراً سعي كنند آن تصميم را از طريق واداشتن گروه به رأي‌گيري دوباره و دوباره در باره همان موضوع عوض كنند. به همين دليل، اين يك رويه‌ي پارلماني است كه وقتي يك پيشنهاد در يك نشست مطرح و تعيين تكليف شد، پيشنهاد ديگر نمي‌تواند همان موضوع (...)


بخش 6. تعويق و ارجاع به كميته (قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد )

شنبه 19 آوريل 2014
الف - تعويق مشخصب - ارجاع يا احالهپ - چگونگي انتخاب اعضاء كميته 1 - كميته هاي دائمي 2 - كميته هاي ويژهالف - تعويق مشخص تصور كنيد وسط يك مذاكره در باره ي يك پيشنهاد اصلي هستيد، و مي خواهيد رأي گيري در مورد آن پيشنهاد را به تعويق بياندازيد. شايد به اين خاطر كه موضوع فوري نيست و مي خواهيد يك موضوع فوري رسيدگي شود. شايد احساس مي (...)


بخش 7: اصلاحيه ها (قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد )

دو شنبه 14 آوريل 2014
الف - منظور و ساختار اصلاحيه هاب - تغيير ساده ي كلمات 1 - گنجاندن يا افزودن كلمات 2 - خط زدن كلمات 3 - خط زدن و گنجاندن كلماتپ - اصلاح پاراگراف 1 - گنجاندن يا افزودن يك پاراگراف 2 - خط زدن يك پاراگراف 3 - جايگزينت - اص


بخش 4: مذاكره (قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد )

دو شنبه 7 آوريل 2014
الف _ قواعد گفتگو 1 - محدوديت هاي صحبت كردن در گفتگو شما م يتوانيد در جريان يك پيشنهاد مورد بحث در همان روز دو بار صحبت كنيد. اين محدوديت در تمام سازمان هايي كه قواعد خاصي را براي محدودي تهاي ديگر تصويب نكرده باشند، كه اغلب نمي كنند، اعمال مي شود. نمي توانيد «حفظ » وقت كنيد يا به ديگري انتقال دهيد. بنا بر اين، به عنوان نمونه، (...)


بخش 3: در يك نشست چگونه تصميم گيري مي شود: كار با پيشنهادها (قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد )

يكشنبه 6 آوريل 2014
الف - تعريف «پيشنهاد »ب - چگونه در يك نشست صحبت كنيدپ - نحوه ي طرح پيشنهاد به يك گروه 1 - نحوه ي طرح پيشنهاد 2- «حمايت » از يك پيشنهاد 3- «قرائت پيشنهاد »ت - نحوه ي بررسي پيشنهاد 1 - مذاكره در مورد پيشنهاد 2 - رأ ي گيري


بخش 2: در يك نشست چه می‌گذرد؟ (قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد )

آخرين ويرايش: 18 مهر 1394
جمعه 4 آوريل 2014
الف - نقش رییس و دبيرب - حد نصابپ -دستوركار استاندارد 1 - قرائت و تصويب صورت جلسه 2 - گزارش‌ها 3 - كار ناتمام 4 - كار جديدت - اجندا: جايگزيني براي دستوركار استانداردث - اختتام، تنفس ، درجا راحت باش الف - نقش رییس و دبير براي حفظ نظم یک نفر انتخاب می‌شود تا بر جلسه رياست كند. اين شخص قواعد


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 599481

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت (براي نوآموزان)   پيگيرى فعاليت سايت قسمت دوم: حالا كه به جلسه مي‌رويد   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License