كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش 35. ابطال؛ اصلاح مصوبه

پنج شنبه 3 ژوئيه 2014

بوسيله‌ي پيشنهادهاي ابطال و اصلاح مصوبه- كه دو شكل يك پيشنهاد اصلي ضمني تحت قواعد يكسان هستند - مجمع مي‌تواند اقدامي را كه پيشتر انجام داده يا دستور آن را صادر كرده است تغيير دهد. ابطال- كه به عنوان لغو و فسخ نيز شناخته مي‌شود- پيشنهادي است كه به وسيله‌ آن يك اقدام يا دستور قبلي منتفي يا پس‌گرفته مي‌شود. تأثير ابطال حذف كامل يك پيشنهاد،‌ قطعنامه، قاعده، آئين‌نامه، بخش، يا بند است كه پيشتر به تصويب رسيده است. اصلاح مصوبه پيشنهادي است كه، در صورت وجود تمايل به تغيير بخشي از يك متن، يا جايگزين كردن با يك نگارش متفاوت، مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

توصيف خصوصيات استاندارد

پيشنهاد ابطال و پيشنهاد اصلاح مصوبه:‌

1. از هيچ چيز جلو نمي‌افتند،‌ و از همين رو فقط هنگامي مي‌توانند مطرح شوند كه هيچ پيشنهاد ديگري در دست بررسي نباشد. اخطار قبلي (نگا ك: ص. 18-116) مبني بر اينكه قرار است در نشست آتي يكي از اين پيشنهادها مطرح شود مي‌تواند، ضمن آنكه موضوع ديگري در دست بررسي است، داده شود، با اين همه مشروط به آن است كه حرف كسي را قطع نكند (نكا ك: به خصوصيت استاندارد 7). اين پيشنهادها از پيشنهادهاي فرعي، فوريتي، و ضمني عقب مي‌افتند.Retour ligne automatique
2. مي‌توانند در مورد هر چيزي (به عنوان نمونه، آئين‌نامه، قاعده، سياست،‌ تصميم،‌ يا گزينه)‌ %


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 112 / 198966

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل نهم: پيشنهادهايي كه يك موضوع را دوباره در برابر مجمع قرار (...)   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License