كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرت (كادرها)

بخش 31. پيشنهادهاي مربوط به معرفي نامزدها

چهار شنبه 11 ژوئن 2014

وقتي يك انتخابات در جريان است، يك عضو ممكن است علاقمند باشد پيشنهادي براي تعيين روش معرفي نامزدها (اگر در آئين‌نامه‌ و دستورنامه قيد نشده باشد)مطرح كند. اعضاء همچنين ممكن است بخواهند پيشنهاد خاتمه يا افتتاح مجدد معرفي نامزدها را ارايه دهند.

خصوصيات توصيفي استاندارد

پيشنهادهاي ضمني مربوط به معرفي نامزدها:

1. از انتخابات در جريان كه نامزدها براي آن معرفي مي‌شوند جلو مي‌افتند. (با اين وجود، اگر عضوي صحن مي‌خواهد تا نامزدي معرفي كند، پيشنهاد خاتمه‌ي معرفي نامزدها خارج از دستور است). از پيشنهادهاي فوريتي، و از پيشنهاد روي ‌ميز‌ گذاري عقب مي‌افتند، و

2. در مورد هر انتخابات در جرياني به كار مي‌روند. هيچ پيشنهاد فرعي به جز پيشنهاد اصلاح نمي‌تواند در مورد آن‌ها به كار رود.

3. وقتي كس ديگري صحن داشته باشد خارج از دستور هستند.

4. بايد حمايت شوند.

5. غير قابل مذاكره هستند.

6. قابل اصلاح هستند.

7. به اكثريت آراء نياز دارند، مگر پيشنهادي مبني بر خاتمه‌ي معرفي نامزدها، كه به دو سوم آراء نياز دارد زيرا (الف) تصويب آن اعضاء‌ را از يك حق اساس محروم مي‌كند؛ و (ب) مجمع بايد از تلاش يك اكثريت موقت براي سوء استفاده از قدرت به منظور خاتمه دادن به معرفي نامزدها ممانعت كند.

8. مي‌توانند مورد تجديد نظر قرار بگيرند، به جز پيشنهاد مبني بر خاتمه دادن به معرفي نامزدها، يا رأي مثبت به يك پيشنهاد مبني بر افتتاح مجدد معرفي نامزدها. (در موارد اخير، همان نتيجه با پيشنهاد مخالف يا تجديد پيشنهاد حاصل مي‌شود).

قواعد و توضيح بيشتر

پيشنهادهايي براي توصيف روش‌هاي معرفي نامزد. اگر آئين‌نامه‌ها يا قواعد و مجمع هيچ روشي براي معرفي نامزدها مقرر نكرده باشند، هركس مي‌تواند پيشنهاد بيان روش معرفي نامزد احراز يك سمت مطرح كند. وقتي روش‌هاي متفاوت مطرح باشد، ‌مي‌توان به عنوان اصلاحيه ارايه شوند، اما با آن‌ها بيشتر به عنوان پر كردن جاهاي خالي برخورد مي‌شود (ص. 60 - 155). در آن صورت،‌ رأي‌گيري در مورد روش‌هاي پيشنهادي مختلف معرفي نامزد به ترتيب عبارتند از؛ (الف) به وسيله‌ي رئيس؛ (ب) از طريق صحن (گاهي «معرفي باز» ناميده مي‌شود)؛ (پ) به وسيله‌‌ي يك كميته؛ (ت) با برگه؛ و (ث) با نامه (بنگريد 46). بايد خاطر نشان شود كه در انجمن‌هاي متوسط تمام اين روش‌ها مناسب يا مطلوب نيستند.

پيشنهاد خاتمه‌ي معرفي نامزدها يا افتتاح دوباره‌ي آن. در يك انجمن متوسط پيشنهاد خاتمه بخشيدن به معرفي نامزدها بخش ضروري از رويه‌ي برگزاري انتخابات نيست و معمولاً‌ نبايد مطرح شود. وقتي نامزدها از طريق يك كميته يا از طريق صحن مجمع معرفي شده باشند،‌ رئيس بايد بپرسد كه آيا باز هم نامزدي هست يا نه؛‌ و اگر پاسخي نباشد،‌ اعلام مي‌كند كه معرفي نامزدها خاتمه مي‌يابد. در تشكل‌هاي بسيار بزرگ،‌ رسميت پيشنهاد خاتمه‌ي معرفي نامزدها مجاز است،‌ اما اين پيشنهاد تا وقتي يك فرصت معقول براي معرفي نامزده‌ها داده نشده باشد خارج از نظام‌نامه است؛ و همانطور كه در بالا گفته شد، اگر عضوي دنبال كسب نوبت باشد تا نامزد ديگري معرفي كند،‌ نيز طبق نظام‌نامه نيست،‌ و هميشه به دو سوم آراء نياز دارد. وقتي كسي علاقه‌اي براي معرفي نامزد ديگر نداشته باشد،‌ طرح اين پيشنهاد بي‌ فايده است.

يك مورد استفاده مشروع از پيشنهاد خاتمه دادن به معرفي نامزدها،‌ به عنوان نمونه،‌ مي‌تواند پايان دادن به تأخير در برگزاري انتخابات به خاطر معرفي نامزد‌هايي باشد كه فقط براي اداي احترام به اشخاصي كه شانسي براي انتخاب شدن ندارند معرفي مي‌شوند.

هرگاه به هر دليلي بخواهند دوباره نامزد معرفي كنند، اين كار با اكثريت آراء‌ موافق صورت مي‌پذيرد.
زمان مقرر براي خاتمه و افتتاح دوباره‌ي معرفي نامزدها مي‌تواند در خود پيشنهاد مشخص يا با اصلاحيه‌اي به آن افزوده شود.


پذيرش | تماس | نقشه‌ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 175 / 198966

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دستورنامه رابرت - ويرايش دهم   پيگيرى فعاليت سايت فصل هشتم: پيشنهادهاي ضمني   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 3.0.17 + AHUNTSIC

Creative Commons License